YouTube Subscription

Service unto Humanity is Service unto God !

Samvaad - 3 days Training Seminar of Gujarat Health & Family Welfare Department's Doctors

On Date: 19 January 2018

 

 CLICK ON BELOW GALLERY FOR MORE IMAGES

 

NyS>fps fpÄe Apfp¡Áe A“¡ ‘qfhpf L$ëepZ k„õ’p“, Np„^u“Nf s’p ep¡Nu qX$hpB“ kp¡kpeV$u, lqf^pd kp¡MX$p - hX$p¡v$fp“p k„ey¼s D‘¾$d¡ Apfp¡Áe“p “urs Apep¡N kyQL$p„L$p¡ 7/11 bpbs“p qÓqv$hkue ‘qfk„hpv$ TOT (V²¡$“]N Ap¡a V²¡$“k®)“y„ Apep¡S>“ sp. 17-01-2018 ’u 19 -01-2018 v$fçep“ lqf^pd, kp¡MX$p (sp. rS>. hX$p¡v$fp) Mps¡ L$fhpdp„ Apìey„ lsy„. NyS>fps fpÄe“p kyfs, hX$p¡v$fp, cph“Nf s’p fpS>L$p¡V$ rhcpN“p 23 rS>‰pAp¡“p ¼gpk-1 Ap¸aukfp¡’u gB“¡ ¼gpk-3 L$np“p 250 sbubu Ar^L$pfuAp¡A¡ Ap k¡rd“pfdp„ cpN gB“¡ DÃQ Ar^L $pfuAp¡ s’p fpÄe ¼np“p d„ÓuîuAp¡ ‘pk¡’u fpÄedp„ Apfp¡Áe rhjeL$ khgsp¡ R>¡hpX$p“p gp¡L $p¡ ky^u AkfL$pfL$ fus¡ ‘lp¢QpX$hp dpV¡$“u spgud d¡mhu lsu.

Ap k¡rd“pf“p¡ V|„$L$dp„ Al¡hpg “uQ¡ dyS>b R>¡...

- sp.17-01-2018“p fp¡S> khpf¡ D‘[õ’s sbubu S>Ns kp’¡ k„L$mpe¡g klº Ar^L$pfuAp¡A¡ c¡Np dmu“¡ kd|l âp’®“p Üpfp k¡rd“pf“u iê$Aps L$fu lsu.

- s¡ ‘R>u sdpd L$d®QpfuAp¡“u spgud“p cpNê$‘¡ A¡L$ âu V¡$õV$ Ap¡a A¡¼k‘¡¼V¡$i“ ep¡S>hpdp„ Aphu lsu, S>¡dp„ kNcp® drlgp“p âu A“¡ ‘p¡õV$ qX$rghfu k„b„r^s gnZp¡, “hÅs riiy“u kpfhpf’u gB fkuL$fZ ky^u“p âñp¡ kp„L$mu g¡hpdp„ Apìep lsp„.

- X$p¸. bu“pb¡“ hX$pguep (A¡kp¡iuA¡V$ âp¡a¡kf, SIHFW, Np„^u“Nf) Üpfp - d¡V$f“g X¡$’ A¡ÞX$ A¡“uduep B“ â¡N“Þku - rhje ‘f dpN®v$i®“ Ap‘hpdp„ Apìey„ lsy„.

- X$p¸.AdS>v$ ‘W$pZ (d¡qX$L$g Ap¸aukf, P.C.P. & D.T. CELL, Np„^u“Nf) Üpfp b’® k¡¼k f¡iuep¡ rhje ‘f dpN®v$i®“ Ap‘hpdp„ Apìey„ lsy„, S>¡dp„ ‘yfyj-õÓu“p S>Þdv$f hÃQ¡“p saphs“u kp¡iuep¡-BL$p¡“p¡duL$ Akfp¡ rhi¡ R>ZphV$ L$fhpdp„ Aphu lsu.

- X$p¸.r“g¡i W$pL$f (Apku. âp¡a¡kf, GMERS, Np„^u“Nf) Üpfp kNcp® dpsp“¡ A“¡ S>Þd ‘R>u riiy“¡ Ap‘hpdp„ Aphsu rhrh^ fkuAp¡ rhi¡ dprlsu Ap‘hpdp„ Aphu lsu. Ap fkuAp¡ ¼ep L $ep kde¡ d|L$hpdp„ Aph¡ R>¡ A“¡ s¡ L$ep fp¡N“p¡ ârsL$pf L$fhpdp„ D‘ep¡Nu R>¡ s¡ kdÅhhpdp„ Apìey lsy„. kfL$pfîu sfa’u fkuL$fZ“¡ âp¡Ðkpl“ Ap‘hp duqX$ep s’p AÞe dpÝedp¡ Üpfp Qgphpsu Ty„b¡i“u dprlsu Ap‘u“¡ spS>¡sf“p„ hjp£dp„ fkuL$fZ“¡ gu^¡ bpmApfp¡Áedp„ ’e¡g “p¢^‘pÓ ky^pfp“p Ap„L$X$pAp¡ kp’¡ fu‘p¡V®$ fS|> L$fhpdp„ Apìep¡ lsp¡.

- kp„S>¡ ep¡Nu qX$hpB“ kp¡kpeV$u“p k„sp¡ k¡rd“pfdp„ D‘[õ’s füp lsp. Ap kÓdp„ v $u‘ âpNV$é rhr^ L$fhpdp„ Aphu lsu, S>¡dp„ ‘|.ipõÓuõhpdu, ‘|.â¡dõhê$‘õhpdu, X$p¸. A¡“. hu. ^p¡mL$uep (A¡X$u. X$pef¡¼V$fîu, d¡X$uL$g kh}k, NyS>fps), X$p¸.BV$pf¡ (rhcpNue “peb r“epdL$îu, hX$p¡v$fp) s’p X$p¸. qv$“L$f fphg (X$pef¡L$V$fîu, SIHFW, Np„^u“Nf) S>¡hp dlp“ycphp¡A¡ cpN gu^p¡ lsp¡.

- ep¡Nu qX$hpB“ kp¡kpeV$u hsu ‘|.â¡dõhê$‘õhpduA¡ X$p¸. A¡“. hu. ^p¡mL$uep“y„, ‘|.ipõÓuõhpduA¡ X$p¸. qv$“L$f fphg“y„ s’p ‘|.k„sp¡jÆh“õhpduA¡ X$p¸.BV$pf¡“y„ ipg A“¡ dp¡d¡ÞV$p¡ A‘®Z L$fu õhpNs L$ey®„ lsy„.

- bl¡“p¡“p rhcpNdp„ ep¡Nu drlgp L¡$ÞÖ hsu ‘|.kyùv$bl¡“¡ îudsu X$p¸.S>e„su frh (râÞku‘g k¡¾¡$V$fu A¡ÞX$ l¡ë’ L$rdí“f, Np„^u“Nf)“y„ õhpNs ipg A“¡ dp¡d¡ÞV$p¡ A‘®Z L $fu“¡ L$ey¯ lsy„.

- õhpNsrhr^ bpv$ k„sp¡ s’p kpÝhu bl¡“p¡A¡ k¡rd“pfdp„’u rhv$pe gu^u lsu.

- Ðepfbpv$, X$p¸. A¡“. hu. ^p¡mL$uep s’p X$p¸.BV$pf¡A¡ D‘[õ’s Ar^L$pfuAp¡“¡ spgud A„N¡ ANÐe“p„ k|Q“p¡ L$ep®„ lsp„. S>¡dp„ sbubu k¡hp“¡ h^y AkfL$pfL$ fus¡ ìep‘L$ b“phhp A“¡ S>hpbv$pfu‘|h®L$ L$pe®cpf k„cpmhp A„N¡“p k|Q“p¡ kpd¡g lsp„.

- îudsu X$p¸.S>e„su frh d¡X$d (râÞku‘g k¡¾¡$V$fu A¡ÞX$ l¡ë’ L$rdí“f, Np„^u“Nf) Üpfp fpÓu“p 10 ’u 12 L$gpL$ v$fçep“ QQp®kÓ“y„ Apep¡S>“ L$fhpdp„ Apìey„ lsy„. S>¡dp„ NyS>fps kfL$pfîu“p Apfp¡Áe rhcpN“u L$pdNufu A„N¡ sgõ‘i} R>ZphV$ L$fhpdp„ Aphu lsu. rhrh^ hN®“p L$d®QpfuAp¡“¡ s¡d“p n¡Ódp„ A“ychpsu dyíL¡$guAp¡ rhi¡ ‘©ÃR>p L$fu“¡ s¡“y„ kdp^p“ L¡$hu fus¡ L$fu iL$pe s¡ A„N¡ rhQpf rhdi® L$fhpdp„ Apìep¡ lsp¡. kp’p¡kp’ crhóe dpV¡$ gÿe r“^p®fZ L$fu s¡“¡ L¡$hu fus¡ lp„kg L$fhp s¡ A„N¡ D‘[õ’s L$d®QpfuAp¡“¡ dpN®v $i®“ Ap‘hpdp„ Apìey„ lsy„. fpÄe L$np“p DÃQ Ar^L$pfuA¡ N°pDÞX$ g¡hg ‘f L$pe®fs L $d®QpfuAp¡ kp’¡ ku^p¡ k„hpv$ L$ep£ s¡ Ap kÓ“u rhi¡jsp lsu.

- buÅ qv$hk¡ sp.18-01-2018“p fp¡S> hl¡gu khpf¡ 7:30 ’u 8:30 v$fçep“ D‘[õ’s klº Ar^L$pfuAp¡A¡ ep¡N A“¡ âpZpepd“u spgud d¡mhu lsu.

- X$p¸. bu“pb¡“ hX$pguep (A¡kp¡iuA¡V$ âp¡a¡kf, SIHFW, Np„^u“Nf) Üpfp - kNcp® dpsp A“¡ riiy“p ÞeyV²$ui“ A„N¡ dprlsu Ap‘sp„, ¼ep âL$pf“p¡ ‘p¡jZeyL$s Aplpf g¡hp¡ s¡ A „N¡ dpN®v$i®“ Apàey„ lsy„.

- X$p¸.lpqv$®L$ “L$iuhpgp (âp¡N°pd Ap¸aukf, NCD CELL, Np„^u“Nf) Üpfp NCPDCS L $pe®¾$d A„N¡ dprlsu Ap‘u lsu.

- X$p¸. qv$“L$f fphg (X$pef¡L$V$fîu, SIHFW, Np„^u“Nf) Üpfp A¡‘¡X¡$duL$ dp¡fV $pguV$u A¡ÞX$ L$p¡çey“uL¡$bg X$ukuT - rhje ‘f hL$sìe Apàey„ lsy„.

- X$p¸.k„qv$‘cpB ipl (kpBL$uepV²$uõV$, Np¡Óu lp¡[õ‘V$g, hX$p¡v$fp) Üpfp d¡ÞV$g l¡ë’ rhi¡ dpN®v$i®“ Ap‘hpdp„ Apìey„ lsy„.

- X$p¸. l¡dpb¡“ ipl (dp¡V$uh¡V$f, SIHFW, Np„^u“Nf) Üpfp Ar^L$pfuAp¡“¡ s¡d“p lp’ “uQ¡ afS> bÅhsp L$d®QpfuAp¡“¡ L¡$hu fus¡ â¡fZp ‘|fu ‘pX$hu A“¡ L$d®QpfuAp¡“u kyjyá i[¼sAp¡“¡ L¡$hu fus¡ Mughhu s¡ A„N¡ ÅZL$pfu Ap‘hpdp„ Aphu lsu.

- X$p¸. d“p¡S>cpB v$h¡ (d¡qX$L$g Ap¸aukf, SIHFW, Np„^u“Nf) Üpfp rS>‰p, spgyL$p A“¡ âp’rdL$ Apfp¡Áe L¡$ÞÖ ‘f afS> bÅhsp L$d®QpfuAp¡“¡ L¡$hu fus¡ spgud Ap‘hu s¡ A„N¡ ê$‘f¡Mp âõsys L$fu lsu.

- ÓuÅ qv$hk¡ sp.19-01-2018“p fp¡S> X$p¸.Apf.L¡$.bnu (âp¡a¡kf, PSM DEPT, MEDI. COLLEGE, hX$p¡v$fp)A¡ ep¡N“u õhpõÕe ÅmhZudp„ apev$pL$pfL$ Akfp¡ rhi¡ dprlsu Ap‘u lsu.

- X$p¸.hpkyv$¡h fphg¡ (‘|h® r“epdL$îu, Apfp¡Áe rhcpN, Np„^u“Nf) cpfsue ‘f„‘fp A“ykpf - kh£ kÞsy r“fpdep: - “u rhcph“p kdÅhu, Ahp®Qu“ A“¡ âpQu“ rQqL$Ðkp ‘Ý^rsAp¡“p¡ kdÞhe L$fu“¡ L¡$hu fus¡ kpfhpf Ap‘u iL$pe s¡ A„N¡ dpN®v$i®“ Apàey„ lsy„.

- X$p¸.‘f¡icpB v$h¡A¡ (Ar^L$ r“epdL$îu, Apfp¡Áe rhcpN, Np„^u“Nf) Üpfp Ap spgud rirbf / ‘qfk„hpv$“p Apep¡S>““y„ dlÐh kdÅhu, Al]’u dm¡g spgud AÞe L$d®QpfuAp¡ ky^u L¡$hu fus¡ ‘lp¢QpX$hu s¡ A„N¡ dpN®v$i®“ Apàey„ lsy„. kp’p¡kp’ sbubu klpe R>¡hpX$p“p A“¡ S>ê$fuepsd„v$ gp¡L$p¡ ky^u kfmsp’u ‘lp¢Q¡ s¡ dpV¡$ klL$pf Ap‘hp D‘[õ’s Ar^L$pfuAp¡“¡ dp“hue ^p¡fZ¡ A‘ug ‘Z L$fu lsu.

- Ap kÓdp„ ep¡Nu qX$hpB“ kp¡kpeV$u hsu ‘|.ipõÓuõhpduA¡ X$p¸.‘f¡icpB v$h¡ (Ar^L$ r“epdL$îu, Apfp¡Áe rhcpN, Np„^u“Nf) s’p îu rhÌ$gv$pk ‘V¡$g (k¡¾¡$V$fuîu,ep¡Nu qX$hpB“ kp¡kpeV$u) A¡ X$p¸.hpkyv$¡h fphg (‘|h® r“epdL$îu, Apfp¡Áe rhcpN, Np„^u“Nf)“y„ ipg, dp¡d¡ÞV$p¡ A“¡ ‘yó‘lpf A‘®Z L$fu“¡ õhpNs L$ey¯ lsy„.

- ep¡Nu qX$hpC“ kp¡kpeV$u s’p ep¡Nu drlgp L¡$ÞÖ Üpfp k„Qprgs A¡d.A¡Q.ey. Üpfp dpQ® 2017 ’u X$uk¡çbf 2017 v$fçep“ “uQ¡ S>Zpìep dyS>b“p v$v$}Ap¡“u r“:iyëL$ QL$pkZu L$fu kpfhpf Ap‘hpdp„ Aphu. Ap âk„i“ue L$pe® L$fhp bv$g A¡d.A¡Q.ey. õV$pa“y„ dp¡d¡ÞV$p¡ A‘®Z L$fu kÞdp“ L$fhpdp„ Apìey„.

  - kyîyjp d¡X$uL$g dp¡bpCg hp“, lpgp¡g (Æ.ApC.X$u.ku. rhõspf)“p õV$pa“y„ X$p¸.‘f¡icpC v$h¡A¡ (Ar^L$ r“epdL$ îu, Apfp¡Áe rhcpN, Np„^u“Nf) kÞdp“ L$ey¯. (25423 v$v$}Ap¡)

  - r“fpde d¡X$uL$g dp¡bpCg hp“, X¡$X$uep‘pX$p“p õV$pa“y„ X$p¸.hpkyv$¡hcpC fphg¡ (‘|h® r“epdL$ îu, Apfp¡Áe rhcpN, Np„^u“Nf) kÞdp“ L$ey¯. (19827 v$v$}Ap¡)

   - Apiuhp®v$ d¡X$uL$g dp¡bpCg hp“, L$pmuX$p¡mu“p õV$pa“y„ X$p¸.qv$“L$fcpC fphg¡ (X$pef¡¼V$f A¡k.ApC.A¡Q.A¡a.X$bëey., Np„^u“Nf) kÞdp“ L$ey¯. (22523 v$v$}Ap¡)

  - kyùv$ d¡X$uL$g dp¡bpCg hp“, “¡Ó„N“p õV$pa“y„ X$p¸.‘u.bu.CV$pf¡ kpl¡b¡ (Apf.X$u.X$u., hX$p¡v$fp) kÞdp“ L$ey¯. (18664 v$v$}Ap¡)

   - îulqf d¡X$uL$g dp¡bpCg hp“, kyfs“p õV$pa“y„ X$p¸.bu“pb¡“ hX$pguepA¡ (A¡k.ApC.A¡Q.A¡a,X$bëey.,‘°p¡a¡kf) kÞdp“ L$ey¯. (ÓZ drl“pdp„ 5600 v$v$}Ap¡)

- D‘[õ’s klº sbubp¡ s’p Ar^L$pfuAp¡ hsu X$p¸.hpkyv$¡h fphg (‘|h® r“epdL$îu, Apfp¡Áe rhcpN, Np„^u“Nf) s’p X$p¸.‘f¡icpB v$h¡ (Ar^L$ r“epdL$îu, Apfp¡Áe rhcpN, Np„^u“Nf)A¡ c¡Np dmu ep¡Nu qX$hpB“ kp¡kpeV$u“p AÝen ‘.‘|.lqfâkpv$õhpduÆ“u d|rs®“¡ ‘yó‘lpf A‘} Archpv$“ L$ey®„ lsy„.

- ep¡Nu qX$hpB“ kp¡kpeV$u“p d¡qX$L$g rhcpN kp’¡ k„L$mpe¡g A“¡ Ap ‘qfk„hpv$“p Apep¡S>“dp„ k„õ’p s’p kfL$pfîu“p rhrh^ rhcpNp¡ hÃQ¡ k„L$g“ kp^hpdp„ dy¿e k¡hp bÅh“pf ‘|.k„sp¡jÆh“õhpdu“¡ D‘[õ’s Ar^L$pfuAp¡ hsu X$p¸. qv$“L$f fphg kpl¡b¡ ‘yó‘lpf A‘},Apep¡S>“ kam L$fhp bv$g ^Þehpv$ ‘pW$ìep lsp.

- X$p¸. ^uf¡“cpB (Apku. âp¡a¡kf, TOX$uep k¡hp V²$õV$) Üpfp TECHO âp¡S>¡¼V$ rhi¡ dprlsu Ap‘hpdp„ Aphu lsu.

- X$p¸. bu“pb¡“ hX$pguep (A¡kp¡kue¡V$ âp¡a¡kf, SIHFW, Np„^u“Nf) Üpfp õ‘¡i]N d¡’X$ A¡ÞX$ L$pDÞk¡g]N“y„ dlÐh kdÅìey„ lsy„.

- L$pe®¾$d“p A„sdp„ D‘[õ’s Ar^L$pfuAp¡“¡ âdpZ‘Ó A¡“pes L$fhpdp„ Apìep„ lsp„. Ðepfbpv$ klºA¡ N°y‘ ap¡V$p¡N°pau L$fphu, Ãlp-“põsp¡ gu^p bpv$ ‘p¡sp“p N„sìe õ’p“¡ âepZ L$ey®„ lsy„.

- ÓZ qv$hk“p Ap ‘qfk„hpv$ v$fçep“ klº Ar^L$pfuAp¡“p Dspfp s’p cp¡S>“ hN¡f¡“u ky„v$f ìehõ’p ep¡Nu qX$hpB“ kp¡kpeV$u Üpfp lqf^pd ‘qfkfdp„ S> L$fhpdp„ Aphu lsu. NyS>fps kfL$pf“p D‘[õ’s DÃQ Ar^L$pfuAp¡A¡ ‘Z k„õ’p sfa’u dm¡g Ap klL$pf“¡ rbfv$pìep¡ lsp¡.